لۇنا خىمىيىلىك بۇيۇملىرىنى قارشى ئالىمىز! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

يۈرەك قان تومۇر

1
2
1
API مەھسۇلات ئىسمى CAS NO. تۈرگە ئايرىش
Apixaban كىسلاتا كىسلاتاسى ، 2-خلورو-2- [2- 27143-07-3 يۈرەك قان تومۇر
Apixaban 3-مورفولىنو -1- (4-نىتروفېنىل) -5،6-دىھىدروپىرىدىن -2 (1H) 545445-44-1 يۈرەك قان تومۇر
Sacubitril LCZ696 1426129-50-1 يۈرەك قان تومۇر
Sacubitril (2R, 4S) -5 - ([1,1'-biphenyl] -4-yl) -4 - ( 1012341-50-2 يۈرەك قان تومۇر
Sacubitril AHU377 149709-62-6 يۈرەك قان تومۇر
Ticagrelor 2 - (3aR 376608-65-0 يۈرەك قان تومۇر
Ticagrelor (1R, 2S) -2- 376608-71-8 يۈرەك قان تومۇر
Ticagrelor Cyclopropanamine, 2- (3,4-difluorophenyl) - (1R, 2S) - (2R, 3R) -2,3-dihydroxybutanedioate 220352-39-6 يۈرەك قان تومۇر
Ticagrelor 4,6-دىخلورو -2-پروپىلتىئوپىرىمىن -5-ئامىن 145783-15-9 يۈرەك قان تومۇر
Quinapril (S) -1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid  74163-81-8 يۈرەك قان تومۇر
Rosuvastatin Z-9: 4- (4-Fluorophenyl) -6-Isopropyl-2 - [(N-methyl-N-methylsulfonyl) ئامىنو 147118-37-4 يۈرەك قان تومۇر
Rosuvastatin Z-7: 4- (4-فلوروفېنىل) -6-ئىزوپروپىل -2 - 147118-36-3 يۈرەك قان تومۇر
Rivaroxaban 4- (4-ئامىنوفېنىل) مورفولىن -3-بىر 438056-69-0 يۈرەك قان تومۇر
Rivaroxaban 5-خلوروتىئوفېن -2 كاربون كىسلاتا 24065-33-6 يۈرەك قان تومۇر
Rivaroxaban (S) - (+) - N- (2,3-Epoxypropyl) phthalimide 161596-47-0 يۈرەك قان تومۇر
2
API مەھسۇلات ئىسمى CAS NO. تۈرگە ئايرىش
Clopidogrel تىيوفېن -2-ئېتانول 5402-55-1 يۈرەك قان تومۇر
Clopidogrel 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno [3,2-c] pyridine HCl 28783-41-7 يۈرەك قان تومۇر
Patiromer مېتىل 2-فلۇئوروكرىلات  2343-89-7 يۈرەك قان تومۇر
Ezetimibe (3R, 4S) -4- (4- 163222-32-0 يۈرەك قان تومۇر
Fenofibrate فېنوفىبرات كىسلاتاسى: (2-  42017-89-0 يۈرەك قان تومۇر
Edoxaban ئېتىل 2 - ((5-خلوروپىرىدىن -2 يىل) ئامىنو) -2 ئوكسىد ئوكسىد گىدروخلورى 1243308-37-3 يۈرەك قان تومۇر
Edoxaban 5-مېتىل -4،5،6،7-تېتراخايدروتىئازولو [5،4 c] پىرادىن -2 كاربون كىسلاتا گىدروخلورىد 720720-96-7 يۈرەك قان تومۇر
Edoxaban تېرت-بۇتىل (1R ، 2S ، 5S) -2-azido-5 - 1353893-22-7 يۈرەك قان تومۇر